Thứ tư , Ngày 21 tháng 10 năm 2020

Tổng tập Công báo năm 2018

Công báo số 20+21 xuất bản ngày 31/12/2018: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu
28/12/2018 Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk
06/12/2018 Nghị Quyết số 14/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 146/2014/NQ-HĐND, ngày 13/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk về sửa đổi, bổ sung một số khoản tại Điều 1 Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định về chức danh, số lượng, hệ số phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, buôn, tổ dân phố và sinh hoạt phí đối với một số chức danh cán bộ cơ sở
06/12/2018 Nghị Quyết số 13/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bãi bỏ Nghị quyết số 95/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2013-2020
06/12/2018 Nghị Quyết số 12/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018 - 2020
06/12/2018 Nghị Quyết số 11/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk
06/12/2018 Nghị Quyết số 10/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
06/12/2018 Nghị Quyết số 09/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
06/12/2018 Nghị Quyết số 08/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức đóng góp; chế độ miễn, giảm chi phí đối với người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
06/12/2018 Nghị Quyết số 31/NQ-HĐND(1) của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh Đắk Lắk
06/12/2018 Nghị Quyết số 30/NQ-HĐND(1) của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê chuẩn điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 của tỉnh Đắk Lắk
06/12/2018 Nghị Quyết số 29/NQ-HĐND(1) của Hội đồng nhân dân tỉnh Về quyết định biên chế công chức của tỉnh Đắk Lắk năm 2019
06/12/2018 Nghị Quyết số 28/NQ-HĐND(1) của Hội đồng nhân dân tỉnh Danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hộivì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa thuộc Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của tỉnh Đắk Lắk
24/10/2018 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk