Thứ hai , Ngày 15 tháng 08 năm 2022

Quyết định 32/2022/QĐ-UBND

Trích yếu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Số trang 8
Lĩnh vực: Tổng hợp CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 01/08/2022 Ngày hiệu lực 12/08/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 43+44 ngày 08/08/2022
(Từ trang 71 đến trang 78 )
Ngày đăng công báo:

04/08/2022