Thứ hai , Ngày 15 tháng 08 năm 2022

Nghị quyết 24/NQ-HĐND

Trích yếu về việc điều chỉnh Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 sang năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương Số trang 10
Lĩnh vực: Kinh tế CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 21/07/2022 Ngày hiệu lực 21/07/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 39+40 ngày 21/07/2022
(Từ trang 76 đến trang 86 )
Ngày đăng công báo:

21/07/2022