Thứ hai , Ngày 27 tháng 06 năm 2022

Nghị quyết 08/NQ-HĐND

Trích yếu Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư các Dự án trên địa bàn tỉnh Số trang 40
Lĩnh vực: Tổng hợp CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 15/04/2022 Ngày hiệu lực 15/04/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 31+32 ngày 28/04/2022
(Từ trang 40 đến trang 79 )
Ngày đăng công báo:

28/04/2022