Thứ hai , Ngày 15 tháng 08 năm 2022

Nghị quyết 02/NQ-HĐND

Trích yếu bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa, dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Số trang 8
Lĩnh vực: Nông nghiệp môi trường CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 08/04/2022 Ngày hiệu lực 08/04/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 29+30 ngày 25/04/2022
(Từ trang 38 đến trang 44 )
Ngày đăng công báo:

13/04/2022