Thứ hai , Ngày 15 tháng 08 năm 2022

Nghị quyết 10/2021/NQ-HĐND

Trích yếu bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2022 - 2025 Số trang 4
Lĩnh vực: Khoa giáo văn xã CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 17/12/2021 Ngày hiệu lực 01/01/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 01+02 ngày 10/01/2022
(Từ trang 3 đến trang 6 )
Ngày đăng công báo:

06/01/2022