Thứ bảy , Ngày 26 tháng 09 năm 2020

Quyết định 3190/QĐ-UB

Trích yếu: Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2156/QĐ-UB ngày 04/11/1996 và Quyết định số 664/QĐ-UB ngày 18/4/2000 của UBND tỉnh

Lĩnh vực: Kinh tế

CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 19/10/2001

Ngày hiệu lực: 29/10/2001

Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn phần

Lý do hết hiệu lực:

Tại quyết định số 15/2019/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn bản liên quan: Xem chi tiết

Quay lại