Thứ hai , Ngày 17 tháng 05 năm 2021

Nghị quyết 08/NQ-HĐND

Trích yếu quyết định chủ trương đầu tư các Dự án trên địa bàn tỉnh Số trang 79
Lĩnh vực: Tổng hợp CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 19/03/2021 Ngày hiệu lực 19/03/2021
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 17+18 ngày 12/04/2021
(Từ trang 37 đến trang 115 )
Ngày đăng công báo:

12/04/2021