Thứ hai , Ngày 17 tháng 05 năm 2021

Nghị quyết 06/NQ-HĐND

Trích yếu về phương án phân bổ số vốn chưa thông báo của kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2021 Số trang 7
Lĩnh vực: Tổng hợp CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 19/03/2021 Ngày hiệu lực 19/03/2021
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 17+18 ngày 12/04/2021
(Từ trang 21 đến trang 28 )
Ngày đăng công báo:

09/04/2021