Chủ nhật , Ngày 17 tháng 01 năm 2021

Nghị Quyết 23/NQ-HĐND

Trích yếu: về điều chỉnh nguồn vốn và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phân bổ vốn nêu tại khoản 2,3 Điều 1 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch về chỉ tiêu, mục tiêu, nguồn vốn và phân bổ vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa ban tinh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Tổng hợp

CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 08/07/2020

Ngày hiệu lực: 08/07/2020

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 22/07/2020

Đăng công báo:
Số 41+42 ngày 22/07/2020
(Từ trang 65 đến trang 74 )

Quay lại