Thứ bảy , Ngày 20 tháng 07 năm 2024

Tổng tập Công báo năm 2024

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 29 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu Ngày hiệu lực Trang
07/12/2023 Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người dược giáo dục tại xã, phương, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 01/01/2024 3
07/12/2023 Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách Nhà nước trên đại bàn tỉnh Đắk Lắk 17/12/2023 3
07/12/2023 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2024 của tỉnh Đắk Lắk 17/12/2023 2
21/12/2023 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cập nhật danh mục dự án đầu tư từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh giai đoạn 05 năm (2021-2025) thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 21/12/2023 2
03/05/2024 Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 13/05/2024 3
03/05/2024 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 sang năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương 03/05/2024 2
03/05/2024 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, cập nhật chi tiết danh mục dự án đầu tư và phân bổ phần vốn phân bổ sau từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 05 năm (2021-2026) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 03/05/2024 2
20/06/2024 Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh hỗ trợ tiền ăn thêm cho cán bộ, chiến sĩ Đội K51 trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở nước ngoài 01/07/2024 3
07/12/2023 Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung giá đất tại Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh giai đoạn 2020 - 2024 tại nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 22/5/2020 của HĐND tỉnh 17/12/2023 6
07/12/2023 Nghị quyết số 32/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi thực hiện các dự án phát triển sản xuất giống chủ lực quốc gia và giống khác theo Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 17/12/2023 11
03/05/2024 Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết 09/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh và bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 13/05/2024 9
03/05/2024 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung Quyết định chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh 03/05/2024 10
03/05/2024 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương 03/05/2024 32
20/06/2024 Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và chế độ hỗ trợ, bồi dưỡng cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 01/07/2024 5
07/12/2023 Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định khung hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 01/01/2024 14