Thứ năm , Ngày 25 tháng 04 năm 2024

Tổng tập Công báo năm 2024

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu Ngày hiệu lực Trang
07/12/2023 Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người dược giáo dục tại xã, phương, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 01/01/2024 3
07/12/2023 Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách Nhà nước trên đại bàn tỉnh Đắk Lắk 17/12/2023 3
07/12/2023 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2024 của tỉnh Đắk Lắk 17/12/2023 2
21/12/2023 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cập nhật danh mục dự án đầu tư từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh giai đoạn 05 năm (2021-2025) thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 21/12/2023 2
07/12/2023 Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung giá đất tại Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh giai đoạn 2020 - 2024 tại nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 22/5/2020 của HĐND tỉnh 17/12/2023 6
07/12/2023 Nghị quyết số 32/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi thực hiện các dự án phát triển sản xuất giống chủ lực quốc gia và giống khác theo Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 17/12/2023 11
07/12/2023 Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định khung hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 01/01/2024 14
07/12/2023 Nghị quyết số 35/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ kinh phí đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 17/12/2023 15
07/12/2023 Quyết định số 23/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi hỗ trợ đối với người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng đi điều dưỡng tập trung và mức chi đưa, đón người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng đi điều dưỡng, tập trung, tham quan, dự hội nghị 01/01/2024 18
07/12/2023 Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh đổi tên công trình công cộng trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột 17/12/2023 21
07/12/2023 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2024; danh mục công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa, dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 07/12/2023 23
07/12/2023 Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 17/12/2023 23
07/12/2023 Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi cho các hoạt động hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025 17/12/2023 27
07/12/2023 Nghị quyết số 29/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ hàng tháng cho Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Đắk Lắk 01/01/2024 31