Thứ bảy , Ngày 20 tháng 07 năm 2024

Tổng tập Công báo năm 2024

Tháng 5 - 2024: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu Ngày hiệu lực Trang
03/05/2024 Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 13/05/2024 3
03/05/2024 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 sang năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương 03/05/2024 2
03/05/2024 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, cập nhật chi tiết danh mục dự án đầu tư và phân bổ phần vốn phân bổ sau từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 05 năm (2021-2026) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 03/05/2024 2
06/05/2024 Quyết định số 17/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 17/05/2024 2
28/05/2024 Quyết định số 21/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk 10/06/2024 2
03/05/2024 Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết 09/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh và bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 13/05/2024 9
03/05/2024 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung Quyết định chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh 03/05/2024 10
03/05/2024 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương 03/05/2024 32
07/05/2024 Quyết định số 18/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một phần của Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND ngày 20/6/2023 của UBND tỉnh Đắk Lắk sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk 20/05/2024 19
28/05/2024 Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Đắk Lắk 10/06/2024 6
09/05/2024 Quyết định số 19/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk 23/05/2024 21
20/05/2024 Quyết định số 20/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 31/05/2024 12
03/05/2024 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 đối với công trình sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 03/05/2024 50
03/05/2024 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng 1.200 căn nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2024 03/05/2024 53
03/05/2024 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước; phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; biên chế hội đặc thù của tỉnh Đắk Lắk , năm 2024 03/05/2024 55