Thứ năm , Ngày 25 tháng 04 năm 2024

Tổng tập Công báo năm 2024

Tháng 3 - 2024: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu Ngày hiệu lực Trang
29/02/2024 Quyết định số 667/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk kỳ 2019 - 2023 29/02/2024 2
29/02/2024 Quyết định số 667/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk kỳ 2019 - 2023 29/02/2024 2
29/02/2024 Quyết định số 667/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk kỳ 2019 - 2023 29/02/2024 2
04/03/2024 Quyết định số 667/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk kỳ 2019 - 2023 04/03/2024 2
11/03/2024 Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khai thác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 20/03/2024 2
19/03/2024 Quyết định số 12/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh về số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 01/04/2024 8
21/03/2024 Quyết định số 13/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy Lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 04/04/2024 10