Thứ bảy , Ngày 20 tháng 07 năm 2024

Tổng tập Công báo năm 2024

Tháng 1 - 2024: 29 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu Ngày hiệu lực Trang
07/12/2023 Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người dược giáo dục tại xã, phương, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 01/01/2024 3
07/12/2023 Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách Nhà nước trên đại bàn tỉnh Đắk Lắk 17/12/2023 3
07/12/2023 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2024 của tỉnh Đắk Lắk 17/12/2023 2
21/12/2023 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cập nhật danh mục dự án đầu tư từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh giai đoạn 05 năm (2021-2025) thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 21/12/2023 2
27/12/2023 Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (huyện Krông Năng, huyện Krông Pắc, huyện Krông Búk, huyện M'Đrắk) 08/01/2024 2
27/12/2023 Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (huyện Krông Ana, huyện Krông Bông, huyện Krông Búk, huyện Lắk) 08/01/2024 2
27/12/2023 Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (huyện Ea H'leo, huyện Ea Kar, huyện Ea Súp) 08/01/2024 2
27/12/2023 Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (thị xã Buôn Hồ, huyện Cư M'gar) 08/01/2024 2
27/12/2023 Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (thành phố Buôn Ma Thuột, huyện Buôn Đôn, huyện Cư Kuin) 08/01/2024 2
27/12/2023 Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 08/01/2024 2
03/01/2024 Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung giá đất tại bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020-2024 ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh 15/01/2024 2
09/01/2024 Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định phương thức chi trả và mức chi trả chính sách trợ giúp xã hội thông qua tổ chức dịch vụ chi trả trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 21/01/2024 2
23/01/2024 Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của UBND và Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh 01/02/2024 2
07/12/2023 Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung giá đất tại Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh giai đoạn 2020 - 2024 tại nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 22/5/2020 của HĐND tỉnh 17/12/2023 6
07/12/2023 Nghị quyết số 32/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi thực hiện các dự án phát triển sản xuất giống chủ lực quốc gia và giống khác theo Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 17/12/2023 11