Thứ năm , Ngày 25 tháng 04 năm 2024

Tổng tập Công báo năm 2024

Lĩnh vực Kinh tế: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu Ngày hiệu lực Trang
07/12/2023 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2024 của tỉnh Đắk Lắk 17/12/2023 2
27/12/2023 Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (huyện Krông Năng, huyện Krông Pắc, huyện Krông Búk, huyện M'Đrắk) 08/01/2024 2
27/12/2023 Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (huyện Krông Ana, huyện Krông Bông, huyện Krông Búk, huyện Lắk) 08/01/2024 2
27/12/2023 Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (huyện Ea H'leo, huyện Ea Kar, huyện Ea Súp) 08/01/2024 2
27/12/2023 Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (thị xã Buôn Hồ, huyện Cư M'gar) 08/01/2024 2
27/12/2023 Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (thành phố Buôn Ma Thuột, huyện Buôn Đôn, huyện Cư Kuin) 08/01/2024 2
27/12/2023 Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 08/01/2024 2
07/12/2023 Nghị quyết số 32/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi thực hiện các dự án phát triển sản xuất giống chủ lực quốc gia và giống khác theo Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 17/12/2023 11
07/12/2023 Nghị quyết số 35/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ kinh phí đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 17/12/2023 15
07/12/2023 Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi cho các hoạt động hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025 17/12/2023 27