Thứ năm , Ngày 25 tháng 04 năm 2024

Tổng tập Công báo năm 2024

Lĩnh vực Khoa giáo văn xã: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu Ngày hiệu lực Trang
07/12/2023 Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người dược giáo dục tại xã, phương, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 01/01/2024 3
07/12/2023 Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách Nhà nước trên đại bàn tỉnh Đắk Lắk 17/12/2023 3
09/01/2024 Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định phương thức chi trả và mức chi trả chính sách trợ giúp xã hội thông qua tổ chức dịch vụ chi trả trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 21/01/2024 2
22/04/2024 Quyết định số 16/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 22/04/2024 13
23/02/2024 Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Lắk 12/03/2024 13
07/12/2023 Quyết định số 23/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi hỗ trợ đối với người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng đi điều dưỡng tập trung và mức chi đưa, đón người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng đi điều dưỡng, tập trung, tham quan, dự hội nghị 01/01/2024 18
07/12/2023 Nghị quyết số 29/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ hàng tháng cho Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Đắk Lắk 01/01/2024 31