Thứ năm , Ngày 25 tháng 04 năm 2024

Tổng tập Công báo năm 2024

Lĩnh vực Tổng hợp: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu Ngày hiệu lực Trang
21/12/2023 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cập nhật danh mục dự án đầu tư từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh giai đoạn 05 năm (2021-2025) thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 21/12/2023 2
09/04/2024 Quyết định số 14/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 22/04/2024 2
16/04/2024 Quyết định số 15/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk 26/04/2024 2
19/03/2024 Quyết định số 12/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh về số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 01/04/2024 8
25/01/2024 Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk 05/02/2024 10
21/03/2024 Quyết định số 13/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy Lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 04/04/2024 10
07/12/2023 Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh đổi tên công trình công cộng trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột 17/12/2023 21