Thứ năm , Ngày 07 tháng 07 năm 2022

Tổng tập Công báo năm 2022

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 27 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu Ngày hiệu lực Trang
04/01/2022 Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 về việc quy định hiện vật và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk 14/01/2022 2
07/01/2022 Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 20/01/2022 3
21/01/2022 Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định hạn mức một số loại đất; kích thước, diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân; việc rà soát, công bố công khai các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 01/02/2022 2
28/01/2022 Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 08/02/2022 2
01/03/2022 Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Đăng từ số 24+25 đến số 26+27) 11/03/2022 2
07/03/2022 Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 21/03/2022 2
25/04/2022 Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 09/05/2022 2
05/05/2022 Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phụ lục quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 quyết định số 30/2020/QĐ-UBND tỉnh ngày 20/10/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 16/05/2022 2
19/05/2022 Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung giá đất vào Bảng giá các loại đất; sửa đổi, bổ sung khoản 12 điều 4 của Quy định Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh 30/05/2022 2
05/01/2022 Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk 17/01/2022 4
10/01/2022 Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 20/01/2022 15
25/01/2022 Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 04/02/2022 14
21/02/2022 Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh 28/02/2022 42
08/03/2022 Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk 21/03/2022 13
26/04/2022 Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk 08/05/2022 17