Thứ năm , Ngày 07 tháng 07 năm 2022

Tổng tập Công báo năm 2022

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 42 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu Ngày hiệu lực Trang
17/12/2021 Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2022 - 2025 01/01/2022 3
20/12/2021 Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 01/01/2022 2
20/12/2021 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh mức vốn điều lệ của Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk 20/12/2021 2
21/12/2021 Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 01/01/2022 3
22/12/2021 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư các Dự án trên địa bàn tỉnh (Đăng từ số 09+10 đến số 13+14) 22/12/2021 2
22/12/2021 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư các Dự án trên địa bàn tỉnh (Đăng từ số 09+10 đến số 13+14) 22/12/2021 2
22/12/2021 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư các Dự án trên địa bàn tỉnh (Đăng từ số 09+10 đến số 13+14) 22/12/2021 2
23/12/2021 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh Đắk Lắk 23/12/2021 2
01/03/2022 Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Đăng từ số 24+25 đến số 26+27) 11/03/2022 2
08/04/2022 Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 11/04/2022 3
17/12/2021 Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 78/2012/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách bảo tồn voi tỉnh Đắk Lắk 01/01/2022 7
20/12/2021 Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 01/01/2022 4
20/12/2021 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh 20/12/2021 4
23/12/2021 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa, dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 23/12/2021 60
27/12/2021 Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025 10/01/2022 6