Thứ sáu , Ngày 08 tháng 07 năm 2022

Tổng tập Công báo năm 2022

Tháng 4 - 2022: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu Ngày hiệu lực Trang
08/04/2022 Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 11/04/2022 3
25/04/2022 Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 09/05/2022 2
08/04/2022 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 sang năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương 08/04/2022 5
26/04/2022 Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk 08/05/2022 17
08/04/2022 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa, dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 08/04/2022 38
08/04/2022 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án thành lập thị trấn Pơng Drang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk 08/04/2022 38
08/04/2022 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng hợp phần khu tái định canh số 2, công trình dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng 08/04/2022 45
15/04/2022 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư các Dự án trên địa bàn tỉnh 15/04/2022 40
08/04/2022 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án ODA 08/04/2022 51
08/04/2022 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên; biên chế hội đặc thù và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của tỉnh Đắk Lắk năm 2022 08/04/2022 53
08/04/2022 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách tỉnh bố trí đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kế hoạch năm 2022 08/04/2022 58