Thứ sáu , Ngày 08 tháng 07 năm 2022

Tổng tập Công báo năm 2022

Lĩnh vực Kinh tế: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu Ngày hiệu lực Trang
22/12/2021 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư các Dự án trên địa bàn tỉnh (Đăng từ số 09+10 đến số 13+14) 22/12/2021 2
22/12/2021 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư các Dự án trên địa bàn tỉnh (Đăng từ số 09+10 đến số 13+14) 22/12/2021 2
05/05/2022 Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phụ lục quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 quyết định số 30/2020/QĐ-UBND tỉnh ngày 20/10/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 16/05/2022 2
27/12/2021 Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025 10/01/2022 6
17/12/2021 Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương áp dụng cho năm ngân sách 2022 01/01/2022 11
05/01/2022 Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung một số nội dung vào Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk 17/01/2022 15
20/12/2021 Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền thuộc tỉnh Đắk Lắk từ năm 2022 01/01/2022 12
20/12/2021 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Đắk Lắk 20/12/2021 42
20/12/2021 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của tỉnh Đắk Lắk 20/12/2021 41
22/12/2021 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách địa phương 22/12/2021 49