Thứ năm , Ngày 07 tháng 07 năm 2022

Tổng tập Công báo năm 2022

Lĩnh vực Nông nghiệp môi trường: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu Ngày hiệu lực Trang
22/12/2021 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư các Dự án trên địa bàn tỉnh (Đăng từ số 09+10 đến số 13+14) 22/12/2021 2
23/12/2021 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh Đắk Lắk 23/12/2021 2
07/01/2022 Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 20/01/2022 3
21/01/2022 Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định hạn mức một số loại đất; kích thước, diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân; việc rà soát, công bố công khai các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 01/02/2022 2
28/01/2022 Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 08/02/2022 2
19/05/2022 Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung giá đất vào Bảng giá các loại đất; sửa đổi, bổ sung khoản 12 điều 4 của Quy định Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh 30/05/2022 2
20/12/2021 Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 01/01/2022 4
23/12/2021 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa, dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 23/12/2021 60
10/01/2022 Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 20/01/2022 15
27/12/2021 Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 113/2014/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 01/01/2022 16
15/03/2022 Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 25/03/2022 17
08/04/2022 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa, dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 08/04/2022 38
01/06/2022 Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 11/06/2022 34
08/04/2022 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng hợp phần khu tái định canh số 2, công trình dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng 08/04/2022 45
19/05/2022 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bố trí vốn ngân sách tỉnh tham gia Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1) 19/05/2022 42