Thứ năm , Ngày 11 tháng 08 năm 2022

Tổng tập Công báo năm 2018

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 35 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu Ngày hiệu lực Trang
15/01/2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 25/01/2018 2
30/01/2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 08/02/2018 2
13/02/2018 Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 23/02/2018 2
06/04/2018 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 23/04/2018 2
20/06/2018 Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định đấu nối và hỗ trợ đấu nối vào hệ thống thoát nước thải trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 30/06/2018 2
17/07/2018 Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định Giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính; đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 30/07/2018 2
17/07/2018 Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND(tt) của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định Giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính; đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 30/07/2018 2
03/08/2018 Quyết định số 18/2018-QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định thu hồi đất đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng so với tiến độ sử dụng đất đã giao kết trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất với doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 14/08/2018 3
09/11/2018 Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 27/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành Quy định quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp mới, sửa đổi, bổ sung, gia hạn; cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 19/11/2018 3
30/01/2018 Quyết định số 266/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2017 (01/01/2017 - 31/12/2017) 30/01/2018 24
26/02/2018 Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bổ sung giá đất ở đô thị của một số tuyến đường vào Mục III, Bảng số 7 của Bảng giá các loại đất trên địa bàn thị xã Buôn Hồ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh 08/03/2018 10
16/04/2018 Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 07/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk 25/04/2018 12
21/06/2018 Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 01/07/2018 16
07/08/2018 Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Quy định nội dung và định mức hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2018-2020. 17/08/2018 11
16/11/2018 Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế quản lý và cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Lắk 26/11/2018 4