Thứ năm , Ngày 11 tháng 08 năm 2022

Tổng tập Công báo năm 2018

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 54 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu Ngày hiệu lực Trang
08/12/2017 Nghị quyết số 34/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 01/01/2018 3
05/07/2018 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 01/08/2018 4
06/12/2018 Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức đóng góp; chế độ miễn, giảm chi phí đối với người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 01/01/2019 3
08/12/2017 Nghị quyết số 35/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi phí hỗ trợ chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án đối với một số dự án được áp dụng cơ chế đầu tư đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 01/01/2018 13
08/12/2017 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2018 08/12/2017 15
05/07/2018 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về định mức kinh phí hỗ trợ lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 01/08/2018 7
06/12/2018 Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 01/01/2019 6
08/12/2017 Nghị quyết số 36/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 01/01/2018 16
08/12/2017 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về Danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa thuộc Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của tỉnh Đắk Lắk 08/12/2017 54
05/07/2018 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định biểu mẫu và thời gian gửi kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, quyết toán hàng năm; thời gian giao dự toán và thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương các cấp tỉnh Đắk Lắk 20/07/2018 9
06/12/2018 Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 01/01/2019 9
08/12/2017 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật và nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và việc giao đất, giao rừng để thực hiện các dự án nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh 08/12/2017 89
05/07/2018 Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk 20/07/2018 13
04/12/2018 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND(1) của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dântỉnh khóaIX, nhiệm kỳ 2016-2021 04/12/2018 20
06/12/2018 Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk 01/01/2019 14