Thứ năm , Ngày 11 tháng 08 năm 2022

Tổng tập Công báo năm 2018

Tháng 12 - 2018: 26 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu Ngày hiệu lực Trang
09/11/2018 Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 27/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành Quy định quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp mới, sửa đổi, bổ sung, gia hạn; cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 19/11/2018 3
06/12/2018 Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức đóng góp; chế độ miễn, giảm chi phí đối với người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 01/01/2019 3
16/11/2018 Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế quản lý và cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Lắk 26/11/2018 4
06/12/2018 Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 01/01/2019 6
29/11/2018 Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 24/4/2009 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động Nhà tang lễ tỉnh Đắk Lắk; Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 26/6/2012 của UBND tỉnh Đắk Lắk sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về tổ chức và hoạt động Nhà tang lễ tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 24/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 08/12/2018 19
06/12/2018 Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 01/01/2019 9
04/12/2018 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND(1) của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dântỉnh khóaIX, nhiệm kỳ 2016-2021 04/12/2018 20
06/12/2018 Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk 01/01/2019 14
04/12/2018 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND(1) của Hội đồng nhân dân tỉnh Xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 04/12/2018 21
06/12/2018 Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018 - 2020 20/12/2018 19
04/12/2018 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND(1) của Hội đồng nhân dân tỉnh Về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 04/12/2018 22
06/12/2018 Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bãi bỏ Nghị quyết số 95/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2013-2020 20/12/2018 23
04/12/2018 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND(1) của Hội đồng nhân dân tỉnh Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 04/12/2018 23
06/12/2018 Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 146/2014/NQ-HĐND, ngày 13/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk về sửa đổi, bổ sung một số khoản tại Điều 1 Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định về chức danh, số lượng, hệ số phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, buôn, tổ dân phố và sinh hoạt phí đối với một số chức danh cán bộ cơ sở 20/12/2018 25
24/10/2018 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 03/11/2018 27