Thứ ba , Ngày 16 tháng 08 năm 2022

Tổng tập Công báo năm 2018

Lĩnh vực Kinh tế: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu Ngày hiệu lực Trang
15/01/2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 25/01/2018 2
30/01/2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 08/02/2018 2
13/02/2018 Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 23/02/2018 2
14/12/2017 Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc Quy định giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 24/12/2017 31
13/09/2018 Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định nội dung chi và mức chi cho hoạt động của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất 23/09/2018 41
28/12/2018 Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk 06/01/2019 29
27/12/2017 Quyết định số 3579/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v sửa đổi, bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 3275/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh 27/12/2017 76