Thứ tư , Ngày 10 tháng 08 năm 2022

Quyết định 03/2011/QĐ-UBND

Trích yếu Ban hành các Biểu mẫu Hợp đồng sử dụng trong lĩnh vực công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Số trang 112
Lĩnh vực: Khác CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 20/01/2011 Ngày hiệu lực 30/01/2011
Hiệu lực: Sửa đổi, bổ sung Lý do thay đổi:

Tại quyết định số 15/2019/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh

Đăng công báo: Số 07+08 ngày 25/06/2011
(Từ trang 2 đến trang 113 )
Ngày đăng công báo:

25/01/2011