Thứ hai , Ngày 15 tháng 08 năm 2022

Nghị quyết 09/2022/NQ-HĐND

Trích yếu sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm c, khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh về phân cấp, cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng trường học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021-2025 Số trang 2
Lĩnh vực: Khoa giáo văn xã CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 20/07/2022 Ngày hiệu lực 24/07/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 37+38 ngày 21/07/2022
(Từ trang 89 đến trang 90 )
Ngày đăng công báo:

21/07/2022