Thứ hai , Ngày 27 tháng 06 năm 2022

Quyết định 22/2022/QĐ-UBND

Trích yếu ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm Số trang 14
Lĩnh vực: Khoa giáo văn xã CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 15/06/2022 Ngày hiệu lực 25/06/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 35 ngày 22/06/2022
(Từ trang 2 đến trang 15 )
Ngày đăng công báo:

22/06/2022