Thứ ba , Ngày 28 tháng 06 năm 2022

Quyết định 19/2022/QĐ-UBND

Trích yếu bổ sung giá đất vào Bảng giá các loại đất; sửa đổi, bổ sung khoản 12 điều 4 của Quy định Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh Số trang 17
Lĩnh vực: Nông nghiệp môi trường CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 19/05/2022 Ngày hiệu lực 30/05/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 34 ngày 06/06/2022
(Từ trang 2 đến trang 18 )
Ngày đăng công báo:

06/06/2022