Thứ hai , Ngày 27 tháng 06 năm 2022

Quyết định 16/2022/QĐ-UBND

Trích yếu ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk Số trang 21
Lĩnh vực: Tổng hợp CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 26/04/2022 Ngày hiệu lực 08/05/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 31+32 ngày 28/04/2022
(Từ trang 17 đến trang 37 )
Ngày đăng công báo:

28/04/2022