Thứ hai , Ngày 27 tháng 06 năm 2022

Nghị quyết 06/NQ-HĐND

Trích yếu về Phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách tỉnh bố trí đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kế hoạch năm 2022 Số trang 11
Lĩnh vực: Tổng hợp CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 08/04/2022 Ngày hiệu lực 08/04/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 29+30 ngày 25/04/2022
(Từ trang 58 đến trang 77 )
Ngày đăng công báo:

27/04/2022