Thứ hai , Ngày 15 tháng 08 năm 2022

Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND

Trích yếu quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách, mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, buôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Số trang 6
Lĩnh vực: Tổng hợp CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 20/12/2021 Ngày hiệu lực 01/01/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 03+04 ngày 10/01/2022
(Từ trang 6 đến trang 11 )
Ngày đăng công báo:

13/01/2022