Thứ hai , Ngày 15 tháng 08 năm 2022

Nghị quyết 11/2021/NQ-HĐND

Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 78/2012/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách bảo tồn voi tỉnh Đắk Lắk Số trang 4
Lĩnh vực: Khoa giáo văn xã CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 17/12/2021 Ngày hiệu lực 01/01/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 01+02 ngày 10/01/2022
(Từ trang 7 đến trang 10 )
Ngày đăng công báo:

11/01/2022