Thứ hai , Ngày 15 tháng 08 năm 2022

Quyết định 36/2021/QĐ-UBND

Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin, ban hành kèm theo Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Số trang 4
Lĩnh vực: Khoa giáo văn xã CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 18/11/2021 Ngày hiệu lực 28/11/2021
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 70 ngày 01/12/2021
(Từ trang 3 đến trang 6 )
Ngày đăng công báo:

01/12/2021