Thứ năm , Ngày 17 tháng 06 năm 2021

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND

Trích yếu ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk Số trang 8
Lĩnh vực: Tổng hợp CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 29/04/2021 Ngày hiệu lực 10/05/2021
Hiệu lực: Còn hiệu lực Lý do thay đổi:
Đăng công báo: Số 51+52 ngày 10/05/2021
(Từ trang 34 đến trang 41 )
Ngày đăng công báo:

10/05/2021