Thứ tư , Ngày 21 tháng 10 năm 2020

Nghị Quyết 28/NQ-HĐND

Trích yếu: về điều chỉnh nguồn vốn và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phân bổ vốn nêu tại khoản 2,3 Điều 1 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch về chỉ tiêu, mục tiêu, nguồn vốn và phân bổ vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Tổng hợp

CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 20/07/2020

Ngày hiệu lực: 20/07/2020

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày đăng công báo: 22/07/2020

Đăng công báo:
Số 41+42 ngày 22/07/2020
(Từ trang 88 đến trang 99 )

Quay lại