"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Liên kết
Công báo
Văn bản chờ đăng công báo
Văn bản QPPL
Văn bản theo lĩnh vực
Văn bản hết hiệu lực
v
v
Ngày 12 tháng 1 năm 2018
 

MỤC LỤC
                           
 
Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
08/12/2017Nghị Quyết số 34/2017/NQ-HĐND Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.3
08/12/2017Nghị Quyết số 35/2017/NQ-HĐND Quy định mức chi phí hỗ trợ chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án đối với một số dự án được áp dụng cơ chế đầu tư đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.13
08/12/2017Nghị Quyết số 36/2017/NQ-HĐND Ban hành quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.16
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
13/12/2017Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 24
14/12/2017Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND Về việc Quy định giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 31
21/12/2017Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong một số Bộ đơn giá xây dựng do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 35
VĂN BẢN KHÁC
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
08/12/2017Nghị Quyết số 34/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 của tỉnh Đắk Lắk.38
08/12/2017Nghị Quyết số 35/NQ-HĐND Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018.40
08/12/2017Nghị Quyết số 36/NQ-HĐND Về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2018 của tỉnh Đắk Lắk.45
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
27/12/2017Quyết định số 3579/QĐ-UBND V/v sửa đổi, bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 3275/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh 76